Visits

30 March 2011

Nabi sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya Aye Allah ke Bando! Allah ke Liye Bhai Bhai ban kar Raho Bukhari "Neki aur Parhezgaari ke kaamon mein ek doosre ki madad kiya karo." Qur'an Sura-e-Maaidah Ayat no 2 "Har jaan ko maut (ka zaika) chakna hai, aur kiyamat ke din tumhare ajr poore poore milenge." Quran 3.185 Surah Al-e-Imran "Fir jo koi dozakh se door kiya gaya aur jannat mai daakhil kiya gaya bas woh muraad ko pahunche." Quran 3.185 Surah Al-e-Imran

No comments: