Visits

20 June 2010

Namaz-e-Asr

Huzur sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya ki jis shaksh ki asar ki namaz jaati rahi goya uska ghar bhaar loot liya gaya.
Bukhari 8.299

No comments: