Visits

01 July 2010

Allah ka zikr

"Aye imaan waalon tum Allah ka kasrat se zikr kiya karo aur subah aur shaam uski tasbeeh kiya karo."
Quran 33.41-42
Surah Ahzab

1 comment:

Anonymous said...

InshaAllah