Visits

16 September 2010

Chaandi ke bartan, Sabr

Nabi sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya,"Jo shakhs, chandi ke bartanon Me peeta hai, to wo yakinan apne pait Me jahannum ki aag daakhil karta hai."
Muslim

"Aur hum sabr karne waalon ko zaroor Unke amal se zyada ajr ataa farmayenge."
Qura 16.96
Surah Nahl

No comments: