Visits

16 September 2010

Munafik, Dobara paida karenge

Nabi sallalahu alaihi wa sallam ne farmaya munafikon par fazr aur isha ki namaz se jyada koi bozh nahi hain.
Bukhari

Hum Ne Zameen hi Se Tum ko Paida kiya Aur usi Main Phir Tumhen Le Jayenge Aur usi se Tumhen Dobara Nikalenge
Quran 20.55

No comments: