Visits

18 September 2010

Tarika

Jab wazu karo toh Jawaan ki tarah achche se
Jab namaz padho toh buzurgon ki tarah Aaram se
Jab dua maango toh bachchon ki tarah ro rokar gid gidakar

No comments: